background

Keskkond

Keskkonnapoliitika

Mets on meie rikkus nii looduslikus kui majanduslikus mõttes. Mitmekesised metsakooslused pakuvad elupaika ja kasvukohta paljudele liikidele ning metsast varutav puit on ehitusmaterjalide, tööstuskaupade ja tarbeesemete tooraine ning üha kasvava tähtsusega taastuvenergiaallikas.

Metsadel on asendamatu roll süsinikuringes, sidudes atmosfäärist süsinikku puitses biomassis ja metsamullas. Puittoodete kasutamine pikendab süsiniku sidumise aega ning puitkütuste (bioenergia) kasutamine vähendab vajadust fossiilsete kütuste järele.

Eesti metsamaa pindala on 2,3 miljonit hektarit, moodustades üle poole kogu Eesti maismaa pindalast. Viimase sajandi jooksul on metsamaa pindala Eestis hinnanguliselt kahekordistunud ning kasvava metsa tagavara on suurenenud üle kolme korra, moodusades 455 mln m3. Oleme metsasuse poolest Euroopas neljandal kohal, tagapool vaid Soomest, Rootsist ja Sloveeniast, ning kasvava metsa tagavara poolest kolmandal kohal Euroopas (339 m3 puitu elaniku kohta). 

Veerand Eesti metsadest on erinevate kaitserežiimidega metsad, seega oleme kaitsealuste metsade osakaalu poolest ees oma naaberriikidest - näiteks Lätis on kaitse all 19,5%, Leedus 18,7%, Rootsis 12,3%, Venemaal 10,7% ja Soomes 7,2% metsadest (https://envir.ee/elusloodus-looduskaitse/metsandus). Eesti metsades on pikka aega raiutud juurdekasvust vähem, ning sellest tulenevalt on meie metsade vanuseline struktuur ebaühtlane - vanu metsi, mille juurdekasv on väike ja seisund halvenemas, on palju.

Samal ajal, paralleelselt globaalse keskkonnapoliitika arenguga, on paljudes sotsiaalsetes rühmades kasvanud poolehoid praktilisele loodushoiule ja ressursside kokkuhoiule, kuna tarbijad soovivad olla kindlad, et nende poolt kasutatavad tooted ei kahjustaks keskkonda ning nende tootmine oleks kooskõlas tunnustatud keskkonnaalaste standarditega.

Belander Grupp OÜ on selgete väärtustega ettevõte, mis läbi turule keskendunud vastutustundliku käitumise arvestab erinevate huvigruppide ning looduslikku keskkonnaga. Omame üle 20 aastast kogemust omas valdkonnas, väärindades kodumaist peenediameetrilist männi- ja kuusepuitu.


Oma tegevuses lähtume järgmistest põhimõtetest:
- kasutame keskkonnasõbralikke materjale ja keskonnasäästlikke tehnoloogiaid
- püüame vähendada keskkonna saastamist ning kasutame loodusressursse säästlikult
- vähendame jäätmete koguseid ja tõhustame nende sorteerimist, soosime jäätmete taaskasutamist
- eelistame keskkonnasõbralikke tarnijaid ning koostööpartnereid

Kasutame peamiselt okaspuu latti ning peenpalki ja harvendusraietest saadavat paberipuud, panustades sel moel meie metsade tõhusamasse ning ressursisäästlikumasse majandamisse. Tootmisjäägid leiavad kasutust bioenergeetikas - küttegraanuli toormena või kaugkütte katlamajades ja koostootmisjaamades.


FSC®

Rahvusvahelises puidukaubanduses on puidu päritolu tõendamine muutunud üha olulisemaks. FSC tarneahela sertifikaat kinnitab, et toore ja/või toodang pärinevad sertifitseeritud ja kontrollitud allikatest ning tagab kogu protsessi jälgitavuse alates metsast kuni lõpptarbijani. Meie toorme tarnija Riigimetsa Majandamise Keskus omab FSC sertifikaati, mis tagab, et toore pärineb keskkonnasõbralikult ja säästlikult majandatud metsadest. 

Meie FSC sertifikaadi number on SA-COC-008363.

Ostes FSC® märgiga tooteid annate oma panuse looduskeskkonna säilimiseks ja toetate säästvat metsamajandust üle kogu maailma.

 
 

Otsige meie FSC®-sertifitseeritud tooteid